1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Ту да топ ЕООД, с ЕИК 203163969, адрес на управление гр. София 1680, ул. Смърч 10А, ет. 5, ап.17 наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

УСЛУГАТА представлява достъп до съдържаниe в абонаментен клуб Bulgarian HR Community.

УСЛУГАТА се предоставя срещу заплащане на абонамент за период от 12 месеца. Абонаментът се ползва само от един човек, или в зависимост от заявения пакет еденични абонамента от Ползвателя, предмет на заявка по електронен или друг писме път, като за установени нарушения Доставчикът има право да предприеме рестриктивни и коригиращи мерки спрямо Ползвателя.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.1.1. Наименование на Доставчика: Ту да топ ЕООД, чрез услуга наречена Bulgarian HR Community, достъпна на уебсайт www.bghr.org или при физически събития и обучения на живо.

2.1.2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ул. Смърч 10А, ет. 5, ап.17

2.1.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1680, бул. България 58, вх. Б, ет.5, ап.29

2.1.4. Данни за кореспонденция: office@bghr.org

2.1.5. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Автоматичен бот (Automatic bot) – програма, която използва мрежови услуги, предназначени за хора, с цел да извършва автоматични действия, като обработка на данни.

3.2. Бисквитки (Cookies) – малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра.

3.3. Браузър (Browser) – софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.

3.4. Скрийнкаст (Screencast) – видео запис на действията, извършени на екран на компютър с демонстративно-учебна цел.

3.5. Уеб-паяk (Web spider) – вид автоматичен бот.

3.6. Уебсайт (Website) – сбор от свързани уеб страници, снимки, видеосъдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа.

3.7. Уеб указатели (Web beacons) – файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на ползвателите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки” (cookies).

3.8. Учебни материали – текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ от ДОСТАВЧИКА с учебна цел като част от обучението.

3.9. Хиперлинк (Hyperlink) – електронна връзка от една уебстраница към 1) други уебстраници в същия уебсайт или 2) уебстраници част от друг уебсайт. По-специфично – хиперлинк е връзката между една страница от хипертекст документ към друга.

3.10. RSS канал – XML файл, който се появява на всеки уеб сайт, предварително кодиран да показва последните заглавия във форма, който може да се прочете от машина.

3.11. Subscription (Абонамент) – месечен абонамент за достъп до услугата, при който са възможни автоматични плащания, без да се изисква намесата на потребителя.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

4.1. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Услугата включва:

4.1.1. Извършване на обучение по конкретно определена от Доставчика тема, указана в съответната информационна уеб-страница на обучението, посредством специално разработени лекции, статии, практически упражнения, учебни материали и други информационни ресурси.

4.1.2. Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, база данни, снимки и др., публикувани в уебсайта и/или предоставени като част от учебния материал.

4.2. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

4.3. Предоставяне от Доставчика на платен еднократен и абонаментен достъп до учебни материали собственост на Ту да топ ЕООД (съдържание на сайта www.bghr.org, предоставено по имейл, електронен път, факс или събития и обучения на живо), а Ползвателите ги използват след заплащане на абонамент за 12 месеца и влизане в създадения от тях профил в сайта на Доставчика.

5. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

5.1. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план (годишна такса).

5.2. Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на уебсайта на Доставчика в Интернет в раздел членства тук: https://bghr.org/chlenstvo-all/

5.3. Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно обявените цени от Доставчика на уебсайтът му, когато Услугата се предоставя възмездно.

5.4. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение на траен носител (най-често чрез изпращане на имейл на предоставения от Ползвателя имейл адрес).

6. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

6.1. Ползвателят е длъжен да заплати таксата за Услугата, указана в уебсайта на Доставчика, в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на регистрация, или в изрично уточнен срок между Доставчика и Ползвателя.

6.2. В случай, че Ползвателят не заплати таксата в посочения срок, регистрацията му за обучението или абонамента се счита за невалидна и се третира като отказ от участие в обучението или абонамента.

6.3. Достъпни начини на плащане:

6.3.1.  Банков път

  • Получател: Ту да топ ЕООД
  • Банка: Уникредит Булбанк
  • IBAN: BG11UNCR70001522552903
  • BIC: UNCRBGSF
  • Основание за превод: номер на поръчка, номер на фактура или упоменат пакет за Bulgarian HR Community.

6.3.2. Плащане с карта чрез виртуален ПОС терминал

Плащането с карта се извършва чрез изрично заявяване на желание за плащане с карта на info@tothetop.bg или office@bghr.org и получаване на хиперлинк, водещ до виртуален ПОС терминал на Mypos.eu или ePay.bg .

6.4. Ползвателят има право на пълно възстановяване на платените от него суми за Услугата при отказа от договора съгласно чл. 7.17. Пълното възстановяване е валидно само при стандартни (еднократни) плащания и се извършва по един от следните начини по избор на Ползвателя:

  • възстановяване на парична сума не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Доставчикаът е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора;
  • предоставяне на кредитен ваучер за друго обучение, продукт или услуга, предлагано от Доставчика.

6.5. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалната трансакция, освен ако Ползвателят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Ползвателя.

7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

7.2. За да използва УслугатаПолзвателят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.

7.3. Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

7.4. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

7.5. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, при постъпуло плащане или по преценка на Доставчика, по-рано, на основание издадена фактураили уведомление за плащане, с което Ползвателя изрично се е съгласил /проформа,данни за плащане получени по електронен път или друго приемане на платежни данни на Доставчика и явно съгласие от страна на Ползвателя за приемане на задължението/.

7.6. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

7.7. В случай че за регистрация на Ползвателя за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

7.8. Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им, както и официалните канали за комуникация по електронен път:

– Телефон: +359 888 031 466
– Имейл адреси: info@tothetop.bg и Office@bghrc.org

7.9. Договорът се сключва на български език.

7.10. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://www.bghr.org/terms/, заедно с всички изменения и допълнения в тях, Политиката за поверителност (достъпна на адрес https://www.bghr.org/privacy-policy/).

7.11. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

7.13. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика, или при писмено/включително по електронна поща/ изрично уточнен друг срок между страните.  

7.14. За сключването на този договор, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

7.15. В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата или на уебсайта на Доставчика от Ползвателя до момента на преустановяване на използването.

7.16. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

7.17. Ползвателят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.

7.18. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят може да заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора чрез недвусмислено уведомление до Доставчика на електронната поща на Доставчика, указана в уебсайта www.bghr.org . В тези случаи Доставчикът е длъжен да изпрати на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

7.19. Алинея 7.17. не се прилага в случай, че услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Ползвателя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика. Изпълнението на услугите се счита започнало и изпълнено изцяло с предоставяне на онлайн достъп до избраното от Ползвателя Обучение и вход в системата от страна на Ползвателя с потребителско име и парола. Със съзгласието си с настоящите Общи условия, Ползвателят се съгласява и изрично потвърждава, че знае, че ще изгуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

8.1. Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

8.2. При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването ѝ от другите ползватели.

8.3. Ползвателят се задължава при използване на уебсайта и учебните материали да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, които:

8.3.1. Противоречат на законите в Република България, приложими чужди закони и на добрите нрави;

8.3.2. Са с нецензурно, порнографско, обидно, расистко и друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;

8.3.3. Съдържат заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека;

8.3.4. Са в нарушение на чужди права на интелектуална собственост;

8.3.5. Са в нарушение на чужди имуществени и неимуществени права;

8.3.6. Съдържат junk mail, spam, верижни писма, пирамидални схеми и/или каквито и да е други средства за реклама, за които Ползвателят не е получил изрично съгласие от страна на Доставчика.

8.3.7. Съдържат компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват или са в състояние да възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

8.4. Забранява се посещаването на уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „уеб-паяци” или други „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт.

8.5. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

8.6. При невъзможност на Доставчика да предостави на Ползвателя поръчаното от него обучение, Доставчикът може да предложи алтернативно обучение. При несъгласие от страна на ПолзвателяДоставчикът се задължава да възстанови стойността на непредоставеното обучение на Ползвателя в срок до 30 дни.

8.7. Доставчикът има право по всяко време да изменя и/или допълва обучителните материали, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.

8.8. Доставчикът не е задължен да използва конкретен софтуер или софтуерна версия за предоставяне на Услугата. Доставчикът няма задължение да поддържа, променя или добавя функционалности към Услугата или към софтуера, използван за предоставяне на Услугата.

8.9. Поради клубната форма на услугата, Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже достъп и членство до платените услуги и членство на Ползвател, който е заявил желание за членство.

9. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

9.1. Доставчикът спира достъпа до Услугата при наличието на следните обстоятелства:

9.1.1. при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);

9.1.2. за времето за техническа профилактика, за което ползвателите се уведомяват предварително;

9.1.3. при несъществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от Ползвателите;

9.1.4. Ползвателят не е заплатил дължимата от него такса.

9.1.5. След отпадане на обстоятелствата по предходните чл. 9.1.1 до 9.1.4 достъпът до Услугата се възобновява.

9.2. В случаите по чл.9.1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

9.3. Доставчикът прекратява достъпа до информационните и учебните услуги в следните случаи:

9.3.1. при съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от Ползвателите;

9.3.2. при прекратяване действието на общите условия;

9.3.3. при заявление от страна на Ползвателя;

9.3.4. при изразено несъгласие от страна на Ползвателя с промените в общите условия, отправено до Доставчика.

9.4. Доставчикът спира членството на Ползвателя във Фейсбук групата и/или Viber групата на клуба по своя преценка. Членството във тези групи не представлява продукт само по себе си и не е основание за претенция за възстановяване на пари. Настоящата точка ще се прилага само при грубо нарушение на добрите нрави и приемлив социален тон, в интерес и подкрепа на останалите членове.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

10.2. От съображения за сигурност на личните данни на ПолзвателитеДоставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

10.3. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.bghr.org/privacy/.

10.4. Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

10.5. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

10.6. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на УслугатаДоставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Всички учебни материали, както и елементи на съдържанието на уебсайта посредством, който се предоставя Услугите на Bulgarian HR Community, посредством сайта www.bghr.org, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост, и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали.

11.2. Ползвателят има неизключителното и непрехвърлимо право да използва, даунлоудва, съхранява, зарежда на екран и принтира съдържанието, свързано с предоставяне на Услугата за лични нетърговски цели.

11.3. Използването на учебните материали, както и съдържанието на уебсайта, както и на всички обекти на права на интелектуална собственост, публикувани на уебсайта bghr.org е разрешено само във връзка с обучението при запазване на всички обозначения по отношение на авторски и други права на интелектуална собственост (включително добавяне на хиперлинк към уебсайта).

11.4. Ползвателят няма право да получава, променя или използва сорс кода на софтуера, използван за предоставяне на Услугата.

11.5. Ползвателят има право да използва заглавие и/или част от текст от уебсайта на Доставчика в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие че това не причинява вреди за Доставчика, при запазване обозначаване на името на уебсайта и посочване на електронна препратка към него и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на електронната препратка не следва да въвежда ползвателя в заблуждение по отношение на Доставчика и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Доставчика и/или неговите партньори интерфейс.

11.6. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Доставчикът си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

11.7. За всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на учебните материали или други информационни ресурси, предоставени във връзка с Услугата, извън указаното в чл. 11.2, 11.3 и 11.5, се изисква изрично писмено разрешение на Доставчика. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на уебсайта без посоченото изрично писмено разрешение на Доставчика.

11.8. При предоставяне на трети лица, използване, копиране, принтиране или възпроизвеждане на учебни материали и ресурси извън допустимата лична употреба, и посоченото в настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху учебните материали и ресурсите на Доставчика предоставени като част от Услугите, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на 1000 (хилядa) лева за всяко отделно нарушение.

11.9. Разпоредбата на предходния член не лишават Доставчика от възможността на общо основание да претендира пълния размер на претърпените вреди, надвишаващи размера на уговорената неустойка.

11.10.  С приемането на тези Общи условия, Ползвателят се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при участие в обучението и ползване на уебсайта.

12. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от използване на Услугата на Доставчика или каквито и да е ресурси, предложени във връзка с обучения. Доставчикът не гарантира, че предоставените обучителни и информационни услуги са непрекъсваеми и не съдържат грешки.

12.2. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на достъп до Услугата, учебни материали, информация, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни във връзка с Услугата.

12.3. Услугата и информацията на уебсайта на Доставчика, се предоставят „във вида, в който са” и Доставчикът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Ползвателя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради използване на Услугата и информацията, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. Доставичкът няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Ползвателя.

12.4. Доставчикът не носи отговорност за непостигнати резултати или ползи от страна на Ползвателя по време и след завършване на Услугата. Доставчикът не носи отговорност за връщане на част или цялата такса за Услугата, в случай че Ползвателят не постигне очаквани от него резултати и ползи по време и след завършване на обучението.

12.5. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез уебсайта bghr.org или предоставени по друг електронен път, или на живо услуги и обучения във връзка с Услугата.

12.6. Доставчикът не гарантира незасегнатостта на уебсайта, посредством, който се предоставя Услугата от компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

12.7. Доставчикът не носи отговорност за уебсайтове на трети страни, както и за тяхното съдържание и продукти, чиито хиперлинкове са достъпни посредством уебсайта bghr.org. Ползвателят носи отговорност за достъпа си до уебсайтове на трети страни, както и всички рискове, свързани с достъпа и използването на съдържание, продукти и услуги на трети страни.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате сайта на комисията kzp.bg сайта: ec.europa.eu

13. КОМУНИКАЦИИ

13.1. Всички съобщения и уведомления, която страните си разменят, следва да бъдат писмени.

13.2.  Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по телефакс, електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

13.3. Писмената форма се счита за спазена и когато Доставчикът постави съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат получени от Ползвателя, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

15. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

15.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.

15.2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.

15.3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

15.4. Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

16. ПРЕКРАТЯВАНЕ

16.1. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

16.1.1. с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата;

16.1.2. с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;

16.1.3. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

16.1.4. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

16.1.5. едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

16.1.6. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

16.1.7. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

16.1.8. в случаите по чл. 8.2, 8.3 и 8.4 от тези Общи условия;

16.2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

17. ДРУГИ УСЛОВИЯ

17.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

17.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

17.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на ползвателите.

17.4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.08.2020 г.